Algemeen

Gebruik van deze site van Nishikigoi Vereniging Nederland (hierna de ‘NVN’) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vereniging.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door de NVN met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De NVN verstrekt met deze website louter informatie over alles wat met de vereniging en met de Koi hobby te maken heeft. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vereniging zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de NVN uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De NVN geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Informatie van producten en diensten

De NVN biedt de mogelijkheid om diverse berekeningen uit te voeren. De basis voor deze berekeningen liggen in de door jouw ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De uitkomsten van de berekeningen zijn indicatief: daaraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De NVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen of voor de uitkomst daarvan.

Tools die op de website van de NVN beschikbaar worden gesteld, worden geheel vrijblijvend aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor een eventuele fout of onvolledigheid aanvaardt de NVN geen aansprakelijkheid. Dat geldt ook voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een tool. Alle rechten van intellectuele eigendom van tools die de NVN beschikbaar stelt, behoren uitsluitend toe aan de Nishikigoi Vereniging Nederland.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de NVN en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de NVN.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vereniging uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de NVN zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Berichten en reacties die leden of niet-leden kunnen plaatsen op de website van de NVN geven niet de mening van de NVN weer. Tenzij anders vermeld. Deze berichten kunnen worden beschouwd als privémening van degenen die het bericht plaatsten.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vereniging verstrekt door middel van deze site informatie de Koi hobby. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegevens NVN

Nishikigoi Vereniging Nederland
Kattenleger 19
6681 DT BEMMEL

Deel dit bericht

Activiteit Binnenkort
days
hrs
mins
secs