Wie zijn wij?

Nishikigoi Vereniging Nederland is een Nederlandse onafhankelijke Koi vereniging die in alles de Koi hobby promoot en uitdraagt. Wij helpen onze leden bij problemen met hun Koi door middel van de KVA. Organiseren verschillende evenementen zoals de Holland Koi Show. Dit alles zonder commercieel belang.

Het privacystatement en het cookiebeleid van de Nishikigoi Vereniging Nederland zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites en apps. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacystatement zijn opgenomen waarin je – aanvullend op dit algemene privacystatement – nadere details kunt vinden.

De Nishikigoi Vereniging Nederland vindt het heel belangrijk dat je persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze websites en apps. We zien erop toe dat jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Nishikigoi Vereniging Nederland is gevestigd aan Kattenleger 19 (6681 DT) in Bemmel en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40166463.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • interessegebieden
 • contactgeschiedenis

Doeleinden gegevensverwerking

Nishikigoi Vereniging Nederland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wettelijke verplichting
  Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
 • Uitvoering lidmaatschap (overeenkomst)
  Wanneer je lid wordt van de Nishikigoi Vereniging Nederland, informeren wij je over je lidmaatschap en geven daar uitvoering aan (toezenden KOI Magazine, innen contributie, etc.).
 • Levering producten en diensten (overeenkomst)
  Wanneer je producten en/of diensten van Nishikigoi Vereniging Nederland afneemt en je daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch of via onze websites/apps) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek (gerechtvaardigd belang)
  Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van onze leden te behartigen en marktonderzoek te doen.
 • Nieuwsbrieven, e-mailings en ledenbehoud (gerechtvaardigd belang / toestemming)
  Wij informeren je over relevante ontwikkelingen op Koi gerelateerd gebied en tevens over onze (nieuwe) producten en diensten. Dit doen we als je lid wordt van de NVN of als je als niet-lid daarvoor toestemming hebt gegeven. Dit gebeurt rechtstreeks, maar bijvoorbeeld ook met campagnes via social media en zoekmachines. Om er voor te zorgen dat je content ontvangt die voor jou relevant is kunnen wij gegevens uit verschillende bronnen combineren. Daarmee kunnen we jou berichten (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) toezenden die aansluiten bij jouw interesses. Daarbij houden wij rekening met je voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en met je interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites/apps. Ook ondernemen we activiteiten op het gebied van ledenbehoud, waaronder belacties. Wanneer je geen informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen of door ons gebeld wilt worden dan kun je dit op ieder moment aan ons kenbaar maken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, via de ‘NVN’-omgeving of door te mailen naar ledensecretaris@nvn-koi.nl.
 • Contact (overeenkomst / toestemming)
  Wanneer je contact met ons opneemt. Contactmomenten worden vastgelegd, bijvoorbeeld via e-mails, of via een link die je aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die je van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer je het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites/apps, inlogt op je account of ons via social media benadert.

Verwerkers en derde ontvangers

Voor zover de Nishikigoi Vereniging Nederland voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van je persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij je die derde daarvoor zelf toestemming hebt gegeven. Wij werken bijvoorbeeld samen met dealers die zijn aangesloten via ons ledenprogramma en wij maken gebruik van Google Analytics-cookies. Google Analytics hebben wij privacyvriendelijk ingesteld volgens de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics AP van de Autoriteit Persoonsgegevens en daarom mogen wij zonder voorafgaande toestemming persoonsgegevens van u als websitebezoeker verwerken.

Je rechten

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Inzage
  Je hebt het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van je worden verwerkt. Wij verstrekken je op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van je te wijzigen en om je persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking
  Je hebt het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van je te verwijderen als je vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
 • Vergetelheid
  Je hebt het recht ons te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als je je toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 • Bezwaar (verzet)
  Je kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van de NVN en tegen profilering voor marketingdoeleinden. Je kunt ook bezwaar maken als je vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als je vindt dat je rechten zwaarder wegen dan het belang van de NVN om je persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kun je aan ons richten via ons AVG formulier of via e-mail (secretaris@nvn-koi.nl) onder vermelding van ‘mijn privacy’. Per post kan ook: Nishikigoi Vereniging Nederland, t.a.v. Secretaris, Kattenleger 19, 6681 DT BEMMEL

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 1 maand is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Beveiliging en bewaartermijn

Nishikigoi Vereniging Nederland gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen de Nishikigoi Vereniging Nederland toegang tot je gegevens. De NVN bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (geanonimiseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiligingsverklaring (Responsible disclosure)

Nishikigoi Vereniging Nederland gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht je er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Internationale uitwisseling persoonsgegevens

Nishikigoi Vereniging Nederland geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte; Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd hetzelfde beschermingsniveau zoals binnen de EER. Om aan de passende waarborgen te voldoen maken deze bedrijven gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten. Daarnaast beroepen zij zich op adequaatheidsbesluiten, besluiten waarin de Europese Commissie heeft bepaald dat de gegevensbescherming van een land van vergelijkbaar niveau is als de AVG, voor gegevensoverdracht vanuit de EER naar de VS en andere landen.

Apps

Als Nishikigoi Vereniging Nederland haar dienstverlening aanbiedt via een app kunnen persoonsgegevens van je worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps vallen onder dit privacystatement en deze cookieverklaring. Voor een goede werking bij de installatie van de app kan van jou toestemming worden gevraagd voor toegang tot en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Nishikigoi Vereniging Nederland en andere websites

Op onze sites tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen of klachten

Heb je na het lezen algemene vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze aan: Nishikigoi Vereniging Nederland, t.a.v. Ledensercretariaat, Kattenleger 19, 6681 DT BEMMEL.

Je kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken op onze website of mail via ledensecretaris@nvn-koi.nl.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

© | Nishikigoi Vereniging Nederland

Deel dit bericht

Activiteit Binnenkort
days
hrs
mins
secs